§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System rezerwacji lekcji angielskiego online z nauczycielem dostępny pod adresem internetowym lekcje.effective-english.pl, prowadzony jest przez Adam Skrzyński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BeSeen Adam Skrzyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8331403813, REGON 384778182
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców dokonujacych rezerwacji lekcji przez internet w Systemie Rezerwacji i określa zasady korzystania z systemu, oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Systemu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BeSeen Adam Skrzyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8331403813, REGON 384778182
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący rezerwacji lekcji online za pośrednictwem Systemu Rezerwacji.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. System Rezerwacji – system rezerwacji lekcji działający na zasadzie sklepu internetowego prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym lekcje.effective-english.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu rezerwacji lekcji online prowadzonych na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji Lekcji ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach w Systemie Rezerwacji.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Systemie Rezerwacji, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Systemie Rezerwacji umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez rezerwację dostępnych terminów lekcji online z nauczycielami.
 12. Koszyk – element oprogramowania Systemu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta terminy rezerwacji lekcji.
 13. Lekcja online – dostępna w Systemie Rezerwacji usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – umowę o świadczenie usług.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Słoneczna 5, 95-060 Brzeziny
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lekcje@effective-english.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 518 807 340
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Systemu Rezerwacji, w tym przeglądania asortymentu Systemu Rezerwacji oraz składania zamówień na Lekcje Online, jak również realizacji Lekcji online niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu telefon, tablet, komputer, laptop
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • dostęp do aplikacji Zoom.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu Rezerwacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu Rezerwacji z infrastrukturą techniczną Klienta. Dotyczy to również realizacji Lekcji Online – w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających jej odbycie, niezwłocznie zostanie zaproponowany dogodny dla Klienta termin realizacji Lekcji Online.
 2. Przeglądanie asortymentu Systemu Rezerwacji nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Lekcje online w ramach Systemu Rezerwacji możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Systemie Rezerwacji są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Systemu Rezerwacji.

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail
 2. Założenie Konta w Systemie Rezerwacji jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Systemu Rezerwacji (opcjonalnie);
 2. wybrać Nauczyciela, z którym Klient chce zarezerwować Lekcję Online;
 3. wybrać Usługę – długość Lekcji Online lub kilka Lekcji Online w pakiecie;
 4. wybrać termin Lekcji Online z dostępnych terminów nauczyciela lub terminy Lekcji online (stałe godziny), jeżeli Klient zdecydował się na zakup Lekcji Online w pakiecie,
 5. potwierdzić zarezerwowane terminy;
 6. kliknąć przycisk “Dalej”, który przenosi do formularza zamówienia.
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Metody odbywania Lekcji Online oraz płatności

 1. Lekcje Online odbywają się pod warunkiem dokonania płatności z góry za pomocą poniżej wymienionych metod płatności.
 2. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Klient otrzyma potwierdzenie mailowe.
 3. 10 minut przed każdą Lekcją Online, Klient otrzyma wiadomość mailową z danymi dostępowymi do aplikacji Zoom, gdzie odbędzie się Lekcja Online z wybranym Nauczycielem.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatności elektroniczne (PayNow)
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji Lekcji Online oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Systemu Rezerwacji.

§ 9

Spóźnienia Nauczyciela i Ucznia

 1. W przypadku spóźnienia na Lekcję Online po stronie Klienta do 15 minut, czas spóźnienia zostanie odjęty od długości zerezerwowanej Lekcji Online. Jeżeli jednak Klient spóźni się na Lekcję Online powyżej 15 minut, Lekcja Online zostaje uznana za odbytą, a Klientowi nie przysługuje zwrot płatności.
 2. W przypadku spóźnienia na Lekcję Online po stronie Nauczyciela do 15 minut, czas spóźnienia zostanie doliczony do Lekcji Online lub zostanie doliczony do następnej Lekcji Online lub zostanie dokonany zwrot płatności adekwatny do czasu spóźnienia Nauczyciela. Jeżeli jednak Nauczyciel spóźni się na Lekcję Online powyżej 15 minut, Lekcja Online może zostać uznana za nieodbytą, a Klientowi przysługuje prawo do zwrotu płatności za Lekcję Online, przełożenia jej na inny termin lub przedłużenia jej o czas spóźnienia (jeśli Nauczyciel posiada wolny termin na przedłużenie Lekcji Online w pierwotnym terminie). Z wyjątkiem ostatniego przypadku Lekcja Online nie odbywa się w ustalonym pierwotnie terminie.

§ 10

Warunki anulowania i zmiany terminu Lekcji Online

 1. Klient ma prawo do anulowania zarezerwowanej Lekcji Online, jednak musi tego dokonać na 24 godziny w dni robocze przed terminem odbycia Lekcji Online.
 2. Wspominany w podpunkcie 1. termin 24 godzin dotyczy również zmiany terminu Lekcji Online. Wymagany jest w tym celu kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:. Konsultant zaproponuje zamianę terminu lekcji zgodnego z dyspozycyjnością Klienta, jak i Nauczyciela. W przypadku braku możliwości zarezerwowania nowego terminu w ciągu 30 dni od anulowanej rezerwacji Klienta ze względu na brak dyspozycyjnosci Klienta, płatność nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zakupu pakietu Lekcji Online (płatność z góry za min. 4 lekcje), Klient ma prawo jednorazowego przełożenia jednej Lekcji Online w ciągu miesiąca. Ta sama zasada tyczy się do anulowania lekcji (anulowanie drugiej lekcji przy zakupie pakietu min. 4 lekcji nie będzie podlegało zwrotowi płatności).

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od rezerwacji Lekcji Online bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak nie może tego dokonać, jeśli Lekcja Online odbyła się.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzenia płatności za rezerwację Lekcji Online.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym odbywaniu się Lekcji Online (pakiety) przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od odbycia się pierwszej Lekcji Online z pakietu.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klient drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12

Reklamacja

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących odbytej Lekcji Online.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wadliwego towaru.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez System Rezerwacji zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizacji Lekcji Online – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.